Medlemsavtal 2017-10-31T14:10:03+00:00

ALLMÄN POLICY

GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna för att mötas, skapa, lära samt utvecklas i en ömsesidig miljö. Som medlem i GSP Makerspace visar vi gott omdöme genom att vara aktsamma med verktyg och inventarier, samt återlämnar dessa i sitt ursprungsläge efter användning.

GSP Makerspace har ingen anställd eller avlönad personal, istället hänvisas man till styrelsen eller andra medlemmar om man behöver hjälp eller undrar något.

Svensk lag gäller för aktiviteter i miljön, föräldrar ansvarar för barn och varje medlem ansvarar för sin egen person och material samt att städa upp efter sig. Medlemmarna respekterar föreningens och andra medlemmars privata ägodelar. GSP Makerspace tar inget ansvar för personliga värdesaker och ägodelar som förvaras, lämnas utan uppsyn eller glöms kvar i lokalen.

Lokalen kan komma att videoövervakas i syfte att förebygga inbrott.

Varje enskild medlem som vistas i lokalen är medveten om att man har fullt och eget ansvar över sin person, den utrustning och de verktyg man använder. Föreningen kräver att man som medlem tecknar en egen olycksfallsförsäkring.

Det är inte tillåtet att låna vare sig inventarier, verktyg, maskiner eller andra resurser med sig hem.

Endast privatpersoner över 18 år kan bli medlemmar. GSP Makerspace är ingen arbetsplats. Kommersiell tillverkning är inte tillåten.

Icke medlemmar får inte befinna sig i lokalen annat än under evenemang och öppet hus. Under inga som helst omständigheter får utomstående använda maskiner eller inventarier. Endast labbavgiftsbetalande medlemmar får använda maskiner och inventarier, undantaget då under godkända evenemang eller öppet hus. Evenemang anordnas i samråd med styrelsen.

Medlemmar som inte följer medlemsavtalet kan komma att uteslutas med omedelbar verkan.

GSP Makerspace förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan särskild påminnelse.

MEDLEMSAVGIFTER

All information om aktuella avgifter och resonemang kring dessa finns att läsa på på vår webbsida: http://gspmakerspace.se/om-oss/medlemsavgifter/.

Priser på medlemskap och labbavgifter kan ändras under ett verksamhetsår. Dock ska detta alltid meddelas med två månaders förbehåll till medlemmarna innan en eventuell prisjustering görs.

RFID-TAGG

RFID-taggen ger dig tillgång till lokalen 24/7. Taggen är personlig och får inte lånas ut, kopieras, förvaras med tillhörande kod eller märkas så obehörig kan identifiera avsedd adress eller dörr. Allt användande av taggen loggas i passersystemet. Missbruk av RFID-taggen kan medföra avstängning från föreningen.

SÄKERHET, MASKINER & UTRUSTNING

Som medlem förväntas man använda skyddsutrustning och säkra metoder vid bruk av maskiner och verktyg, samt anmäla alternativt återgälda eventuell skada om en sådan uppkommit på säkerhetsutrustning eller verktyg. Anmälan om skada görs till info@gspmakerspace.se.

Följ alltid de eventuella instruktioner och anvisningar som finns för respektive maskin/verktyg.

Grunden för användning av maskiner, utrustning och verktyg är dock att detta sker helt på egen risk. Behöver du hjälp med en maskin eller är osäker, fråga!

Samtliga verktyg ska återlämnas på sin respektive plats när du lämnar lokalen, oavsett om du ämnar använda dessa igen nästa dag eller ej.

ORDNING & REDA

Grundidén i GSP Makerspace är att man lämnar arbetsstationen / lokalen så som man själv skulle vilja finna den. Genom detta bidrar samtliga medlemmar till att hålla lokalen ren och säker.

I lokalen finns olika sorteringskärl uppställda för de flesta material vilka är tydligt uppmärkta. Det är fritt fram att återvinna material som samlas i dessa. Det är också fritt fram att donera material inom rimliga gränser och behov.